Program

Program Akademije naprednih idej temelji na svobodni, solidarni, enakopravni in k znanju ter napredku usmerjeni družbi. Povezovanje je ključ do sodelovanja.

 

Izobraževanje in usposabljanje

S projekti izobraževanja in usposabljanja si Akademija naprednih idej prizadeva za dvig vedenja zainteresirane javnosti o političnem in družbenem prostoru. Poseben poudarek naših izobraževalnih projektov bo na spoznavanju zakonitosti političnega prostora in demokracije, možnostih individualne participacije za kolektivno akcijo, o evropski razsežnosti politike in možnostih posameznikov in skupin za mednarodno interakcijo.

Mreženje

V Akademiji naprednih idej se združujemo ljudje. Brez človeka ni misli. Brez človeka ni ideje. Z mreženjem strokovnjakov iz Slovenije in tujine, ki želijo prispevati k ciljem našega programa, želimo oblikovati kompetentno, kritično, znanstveno poglobljeno in dobro organizirano jedro napredno mislečih posameznic in posameznikov.

Organizacija


Z organizacijo strokovnih posvetov in konferenc ter javnih posvetov želimo odpirati prostor javne razprave in to razpravo postaviti v središče javne pozornosti. Dvigniti želimo politično kulturo, Sloveniji odpreti znanje, mnenja in trende mednarodnega okolja in sodobno slovensko politično misel promovirati v tujini.

Svetovanje

S poslovnim, podjetniškim in pravnim svetovanjem želimo okrepiti organizacije in posameznike, da lahko s pomočjo našega servisiranja brezskrbno razvijajo lastne ideje, kreativnost in dejavnost ter tako prispevajo k napredku družbe.

Založništvo

Z izdajanjem izvirne in prevodne literature želimo v slovenskem prostoru promovirati slovenske in tuje avtorje, ki se s svojo mislijo v politični ali znanstveni publicistiki lotevajo različnih družbenih vprašanj in pri tem obravnavajo odnos posameznika do družbe in delovanje družbenega ustroja kot celote. Z izdajanjem posebne zbirke zbornikov bo Akademija naprednih idej ustvarjala novo linijo politične misli v Sloveniji.

Raziskovanje

Fokus našega raziskovalnega dela je raziskovanje družbenih fenomenov, še posebej tistih, ki se navezujejo na politično delovanje, realizacijo in razvoja demokracije, javno mnenje in posameznih družbenih in socioloških področij.